• No HTML tags allowed.
  • Adrese internet stranica i e-adrese automatski pretvoriti u veze.
  • Redovi i paragrafi prepoznaju se automatski. Etikete <br /> za prelom reda, <p> za novi paragraf i </p> za kraj paragrafa dodaju se automatski. Ukoliko paragrafi ne budu prepoznati, probajte da ubacite par praznih redova.