IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI LIČNIH PODATAKA

OdštampajOdštampaj

Opera & Theatre MADLENIANUM d.o.o. (u daljem tekstu: Madlenianum), je svestan važnosti zaštite ličnih podataka i, u svojstvu lica koje rukuje podacima (Rukovalac podacima), obaveštava da su lični podaci, koji su svesno dostavljeni od strane saugovarača (u daljem tekstu Lice na koje se podaci odnose) biće prikupljeni i obrađeni u skladu sa evropskim i domaćim zakonodavstvom.

Saugovarač – Lice na koje se podaci odnose, se upoznaje sa sadržinom ove izjave pre potpisivanja ugovora kojim ostvaruje poslovnu saradnju sa Madlenianumom, a u cilju zaštite njegovih prava i obaveza koje preuzima, kao sastavnog dela predmetnog ugovora (u daljem tekstu: ugovor).

Na osnovu člana 13 Uredbe (EU) br. 2016/679 (Uredba), Madlenianum dostavljala sledeće informacije:

1. Vrste prikupljenih podataka. Tokom perioda važenja ugovora, Madlenianum obrađuje sledeće podatke koji su sa namerom dostavljeni od strane Lica na koje se podaci odnose: (i) lični podaci, (ii) kontakt podaci, (iii) biografija, (iv) bilo koje druge informacije koje se traže za realizaciju predmeta ugovora("Podaci").

2. Svrha i pravni osnov obrade. Podaci će biti obrađeni u sledeće svrhe:

  1. da se omogući da Lice na koje se podaci odnose učestvuje u realizaciji ugovora. Pravna osnova takve obrade je član 6 stav 1, tačka b) Uredbe pošto je obrada neophodna za izvršenje ugovora u kome je Lice na koje se podaci odnose ugovorna strana ili za izvršenje predugovornih mera usvojenih na zahtev Lica na koje se podaci odnose;
  2. da se ispune obaveze koje proizilaze iz zakona koji se odnose na računovodstvena i poreska pitanja. Pravni osnov takve obrade čini član. 6 stav 1, tačka. c) Uredbe, budući da je obrada neophodna da bi se ispunila zakonska obaveza koju ima Rukovalac podacima;
  3. da se utvrdi ili brani pravo na sudu. Pravna osnova takve obrade je član 9 stav 2 tačka f) Uredbe, odnosno obrada se vrši u svrhu utvrđivanja, izvršenja ili odbrane prava na sudu;
  4. slanje promotivnog materijala Licima na koja se podaci odnose putem e-pošte, SMS-a, MMS-a i instant poruka za vlastite usluge i proizvode, kao i onih trećih strana, kao i za obavljanje, za iste usluge i proizvode, direktnih telefonskih marketinških aktivnosti. Pravna osnova takve obrade je član 6 stav 1, tačka a) Uredbe, budući da je Lice na koje se podaci odnose dalo svoj pristanak;
  5. objavljivanje podataka na javnim kanalima Rukovaoca podacima (analognih i digitalnih). U tu svrhu će se obraditi samo obični podaci. Pravna osnova takve obrade je član 6, stav 1, tačka a) Uredbe, budući da je Lice na koje se podaci odnose dalo svoj pristanak.

3. Period čuvanja podataka. Podaci obrađeni u svrhe navedene u tačkama 2.a, 2.b i 2.c će se čuvati tokom čitavog perioda trajanja ugovornog odnosa, a zatim će se odmah ukloniti, izuzev onih neophodnih za ispunjavanje poreskih, računovodstvenih i administrativnih propisa ili ispunjavanje druge zakonske obaveze i dokumentovanje izvršene aktivnosti. U tim slučajevima, Podaci će biti izbrisani pod uslovima predviđenim navedenim propisima.

U vezi sa Podacima koji se obrađuju u svrhe navedene u tački 2.d, podaci će se čuvati u periodu koji ne prelazi dve godine od dana isteka trajanja ugovora.

Podaci koji se obrađuju u svrhe navedene u tački 2.e čuvaju se za period potreban za promovisanje predmeta ugovora, ne duže od dve godine od dana isteka trajanja ugovora.

4. Modaliteti obrade. Podaci će biti pohranjeni i obrađeni elektronskim sredstvima i biće sačuvani i elektronski i u papirnoj formi, organizovani u bazu podataka, i na bilo koji drugi tip odgovarajuće podrške. Za sprečavanje gubitka podataka, nezakonite ili neispravne upotrebe i neovlašćenog pristupa, poštuju se posebne sigurnosne mere. Obrada koju obavlja Madlenianum ne uključuje automatizovane procese donošenja odluka.

5. Dostavljanje podataka. Dostavljanje Podataka je neophodno za realizaciju ugovora i stoga je obavezno za svrhe navedene u tačkama 2.a, 2.b i 2.c politike za obradu ličnih podataka: u slučaju nedostavljanja, Lice na koje se podaci odnose neće moći da učestvuje. Dostavljanje Podataka za dalje svrhe nije obavezno: u slučaju nedostavljanja, Lice na koje se podaci odnose neće trpeti nikakve posledice.

6. Saopštavanje podataka. Podaci se mogu saopštiti: (i) subjektima koji imaju pravo i koji imaju interes za pristup Podacima; (ii) internom osoblju Rukovaoca podacima; (iii) kompanijama, udruženjima ili profesionalnim kancelarijama koje, imenovane kao Obrađivači podataka (Obrađivači podataka), pružaju usluge i vrše delatnosti u ime Rukovaoca podacima za ispunjenje zakonskih obaveza kao i za svaku organizacionu i administrativnu potrebu neophodnu za pružanje tražene usluge.

Podaci se mogu širiti od strane Madlenianuma, u skladu sa pristankom Lica na koje se podaci odnose, na papiru (putem kataloga) i putem telematskih (društvene mreže) sredstava u svrhu promovisanja predmeta ugovora.

7. Prava Lica na koje se podaci odnose. Lica na koje se podaci odnose imaju pravo da u svakom trenutku uživaju prava predviđena Uredbom, kao što su:

- da pribave informacije o: (i) izvoru Podataka; (ii) svrsi i metodi obrade; (iii) primenjenoj logici; (iv) identifikaciji detalja o Madlenianumu i Obrađivaču podataka;

- da dobiju: (i) pristup, ažuriranje, korekciju ili integraciju podataka; (ii) brisanje, pretvaranje u anonimni oblik ili blokiranje Podataka koji su obrađeni u suprotnosti sa zakonom; (iii) ograničavanje obrade podataka; (iv) kopiju podataka u standardnom formatu;

- da ulože prigovor, u celini ili delimično:

(a) iz legitimnih razloga, na obradu Podataka, čak i ako su relevantni za svrhe prikupljanja;

(b) na obradu Podataka neophodnih (i) za izvršenje zadatka koje se obavlja u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlašćenja stečenih u Madlenianumu ili (ii) u svrhe legitimnih interesa koje ostvaruje rukovalac podacima ili treća strana, uključujući profilisanje;

(c) na obradu Podataka u svrhu slanja reklame ili materijala za direktnu prodaju ili za obavljanje istraživanja tržišta ili komercijalne komunikacije;

- da opozove pristanak na obradu, kada se to zasniva na pretpostavci predviđenoj u članu  6, stavu tački 1 (a) (kada je "Lice na koje se podaci odnose dalo saglasnost za obradu njegovih/njenih  ličnih podataka za jednu ili više specifičnih svrha"), ili predviđeno članom 9, stavom 2 (a) (kada je "Lice na koje se podaci odnose izričito dalo saglasnost za obradu takvih ličnih podataka za jednu ili više specifičnih svrha") Uredbe, u bilo kom trenutku, ne dovodeći u pitanje zakonitost postupka na osnovu pristanka datog pre opoziva. Konkretno, da ne bi više primali e-mailove ili promotivnu poštu, Lica na koja se podaci odnose mogu u svakom trenutku zatražiti besplatno otkazivanje usluge slanjem poruke na adrese navedene u tački 8 ove Izjave. Ako Lica na koja se podaci odnose smatraju da je obrada podataka u suprotnosti sa zakonom, oni imaju pravo da podnesu žalbu zakonskom zastupniku Madlenianuma u pisanoj formi.

8. Rukovalac podacima. Rukovalac podacima je Opera & Theatre MADLENIANUM d.o.o., Beograd, Zemun, ul. Glavna br. 32, PIB 100064824, matični broj : 17205854 , Republika Srbija . Madlenianum se takođe može kontaktirati na e-mail adresi mad.org.@madlenianum.rs. Madlenianum zadržava pravo da ažurira ovu politiku za obradu ličnih podataka.

Potpisom na ugovoru Lice na koje se odnose podaci potvrđuje da je pre potpisivanja ugovora pročitao ovu izjavu, da na istu nema primedbi, niti dodatnih zahteva, te je u svemu saglasa/na sa njenom sadržinom i primenom.

 

MADLENIANUM – RUKOVALAC PODACIMA

Generalni direktor Andreja Rackov